LEGAL & PRIVACY

ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน


ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน

เมื่อท่านสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ WeAreGreeners.com จะถือว่าท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

 1. WeAreGreeners.com ให้บริการผู้ใช้บริการเว็บไซต์ด้วยการทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับแบ่งปันความคิด (Share Idea) ที่เป็นประโยชน์ ภายใต้หัวข้อต่างๆ อาทิ Green Me, Green Idea, Green Blog, Green News, Green Packaging และ Green Mart ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ สมาชิกของเว็บไซต์สามารถนำเสนอข้อเท็จจริง แสดงความเห็นต่อเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ได้
 2. เนื้อหาภายในเว็บไซต์ ภาพประกอบ ภาพถ่าย วีดิโอ ข้อความ ที่ถูกโพส (Post) โดยสมาชิกถือเป็นความรับผิดชอบแก่เจ้าของโพสต่อเนื้อหาดังกล่าว โดยหลังจากเนื้อหาถูกแสดงขึ้นบนเว็บไซต์ ทางทีมงาน WeAreGreeners.com สามารถตรวจสอบและลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และยกเลิกหากเป็นสมาชิก โดยการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • ข้อความหรือภาพแสดงเนื้อหาที่ผิดต่อข้อกฎหมาย ต่อต้าน ล้อเลียน ส่อเสียด หรือจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นอันตราย ก่อให้เกิดความรุนแรง ข่มขู่ คุกคาม สร้างความสับสน ใส่ร้ายป้ายสี หยาบคาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม เชื้อชาติ สีผิว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ค่านิยม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีของทุกประเทศ หรือไม่สมควรด้วยประการทั้งปวง
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง พาดพิงกับการเมือง หรือเป็นการสนับสนุน/คัดค้าน พรรคการเมือง/นักการเมืองใดๆ
 • แอบอ้างตนว่าเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นใด กล่าวเท็จ หรือ แอบอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์กรหนึ่งๆ
 • ข้อความหรือภาพมีเนื้อหาและภาพที่มีเนื้อความอันไม่พึงประสงค์ จดหมายลูกโซ่ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือการจูงใจในรูปแบบอื่นๆ ยกเว้นแต่เนื้อหาที่ถูกโพสไว้ในส่วนที่จัดให้เท่านั้น
 • มีการฝ่าฝืนกฎหมายใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และกฎหมายสากล หรือระเบียบใดๆที่มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับกฎหมาย
 • มีเนื้อหาลามกอนาจาร ชี้นำ ยั่วยุ ในเรื่องกามารมณ์ หรือสองแง่สองง่าม
 • ภาพการทำลายล้าง ต่อสู้ ทุบตี ภาพความรุนแรง ก้าวร้าว ที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์
 • ติดตามและคุกคามผู้อื่น
 1. คณะผู้จัดทำเว็บไซต์มีสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์และสิทธิในการเผยแพร่และจัดเก็บ เนื้อหา ภาพ วิดีโอ ในรูปแบบใดก็ได้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต
 2. เนื้อหาที่สมาชิกเว็บไซต์นำไปแสดงในเว็บไซต์ จะต้องไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิอื่นๆในการเป็นเจ้าของ ของบุคคลอื่นใด
 3. เว็บไซต์ต่างๆ ที่ลิงก์จากเว็บไซต์นี้ ได้จัดรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์เท่านั้นโดยบริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบข้อมูล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์เหล่านั้น ยึดถือปฏิบัติแต่อย่างใด

 

ด้านข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ WeAreGreeners.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ดังนี้

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านของเว็บไซต์ WeAreGreeners.com ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ (Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
 2. เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ ทางเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้า (Referring Website Addresses)
 3. ทางเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เว็บไซต์ WeAreGreeners.com ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ทางเว็บไซต์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ WeAreGreeners.com เท่านั้น
 2. ทางเว็บไซต์ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้าง ให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้าม มิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ WeAreGreeners.com

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ ทางเว็บไซต์ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้”จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะเยี่ยมชม หรือท่องเว็บไซต์ ทั้งนี้ ทางเว็บไซต์จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวม ไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ WeAreGreeners.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ของทางบริษัทต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ WeAreGreeners.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ WeAreGreeners.com

 

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ (หน่วยงาน/เว็บไซต์)

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางเว็บไซต์ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ WeAreGreeners.com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ Contact Us

© 2015 SCG Packaging PLC. All rights reserved.

Legal & Privacy | Take Down Notice

Top