GREEN BLOG

บทความดีๆ แนวคิดโดนๆ ที่จะมาช่วยปรับชีวิตที่มีให้กรีนได้ง่ายขึ้น จนคุณแทบไม่รู้ตัว


เกษตรอินทรีย์ สร้างคุณภาพดีให้ชีวิต

  • 0
  • 2,169
  • ราคายุติธรรม

เกษตรกรอินทรีย์ไม่จำเป็นต้องเร่งขายพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลให้พ่อค้าคนกลางในราคาแสนถูก เพราะมีตลาดสำหรับการจำหน่ายที่ชัดเจน และได้รับการประกันราคาสินค้าจากกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่วม ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและสามารถวางแผนทางการเงินได้

  • ชุมชนเข้มแข็ง

ด้วยการรวมกลุ่มแบ่งปันความรู้ กระจายความคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์ ทำให้เกษตรกรในชุมชนได้ร่วมกันปรึกษาหารือถึงทางเลือกทางรอดของเกษตรกรรายย่อย ความร่วมมือร่วมใจนี้เองที่ทำให้ชุมชนเข็มแข็ง

  • สุขภาพกายและใจดี

การทำเกษตรอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงนั้น นอกจากจะได้ผลผลิตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ยังช่วยคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ ช่วยให้สุขภาพใจของผู้เฝ้ามองสดชื่นและสดใส

  • มีเวลาให้ครอบครัว

เพราะการทำเกษตรอินทรีย์แตกต่างจากการทำเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรกรจึงไม่ต้องเร่งผลิตสินค้าเพียงดูแลด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ ทำให้มีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น รวมถึงได้ถ่ายทอดวิถีแห่งความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

  • คืนสมดุลสู่สิ่งแวดล้อม

ลืมไปได้เลยเรื่องการใช้สารเคมี การทำเกษตรอินทรีย์จึงช่วยฟื้นฟูผืนดินและแหล่งน้ำ ให้กลับมาสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ผลผลิตก็อุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อกันเป็นวงจรแห่งความสุขไม่รู้จบ 

  • Created 28 Nov 2016 | by Eco Lover Green

RELATED CONTENT

COMMENT

© 2015 SCG Packaging PLC. All rights reserved.

Legal & Privacy | Take Down Notice

Top